Тваринний світВидове різноманіття та його збереження

            Дунайський біосферний заповідник розташований на території дельти Кілійського рукава р. Дунай, яка належить до долино-річкового та приморського районів Середземноморської під області Голарктичної області. Характерною особливістю фауни цих районів є їх тісний зв'язок з водними об’єктами, які формують багатий і різноманітний тваринний світ, який складається з представників іхтіофауни, водоплаваючих та навколоводних видів птахів, пов’язаних з водяними біотопами ссавців, а також амфібій, плазунів і великої кількості видів безхребетних.

         Акваторія Дунайського біосферного заповідника включає різноманітні типи водойм, які значно відрізняються за своїми характеристиками. Тут і прісноводні водойми – русло р. Дунай та внутрішні водойми островів дельти різного типу, а також солонуватоводні ділянки узмор'я дельти та прибережна двокілометрова смуга Чорного моря. Наявність різних за гідрологічними та гідрохімічним характеристиками водойм та існуючий на протязі десятиріч заповідний режим зумовлює велику різноманітність іхтіофауни заповідника (Біорізноманітність …,1999). Станом на друге півріччя 2020 року іхтіофауна заповідника налічує 108 видів риб. 24 види риб занесені до Червоної книги України, в тому числі всі 6 видів осетрових України. Також такі види риб як дунайський лосось, смугастий йорж і малий чоп є ендеміками Дунаю (мешкають тільки в басейні річки Дунай і ніде більше в світі не зустрічаються).
            Всього для території ДБЗ і прилеглих земель достовірно зареєстровано 11 видів (стільки ж підвидів) земноводних і 6 видів (7 підвидів) плазунів. Прудка ящірка у Нижньому Придунав’ї представлена двома підвидами – чорноморською (Lacerta agilis euxinica) та херсонською (L. a. chersonensis) прудкими ящірками, а також гібридами між ними. Всі земноводні фауни ДБЗ (100%) включено до національних та міжнародних списків рідкісних тварин, а серед плазунів 5 видів (83,3%) занесені до вищезгаданих списків (Додаток ІІ Бернської конвенції, Червона книга Міжнародного союзу охорони природи МСОП (IUCN)).

            В зоогеографічному плані батрахо- і герпетофауна ДБЗ має у складі дві дунайські форми (дунайський тритон, дунайська форма звичайного тритону), один західнопонтичний підвид (чорноморська прудка ящірка), один східноєвропейський підвид (херсонська прудка ящірка), один балканський вид (кримська ящірка), один середньоазіатський вид (різнобарвна ящурка), один палеоарктичний лісовий вид (ропуха сіра), п’ять європейських форм (кумка червоночерева, часничниця звичайна, жаби їстівна та ставкова, жаба гостроморда) та п’ять видів, походження яких пов’язане з Стародавнім Середземномор’ям (ропуха зелена, квакша звичайна, жаба озерна, черепаха болотяна, вужі звичайний та водяний).

Більшість видів і підвидів герпетофауни ДБЗ має великі або середні за розмірами ареали, невеликі ареали мають дунайські форми тритонів, чорноморська прудка ящірка і кримська ящірка. Перші дві є ендеміками Дунайського регіону, другий підвид – ендеміком Західного Причорномор’я, останній – ендеміком Східного Середземномор’я.

            Різноманітні біотопи з доброю харчовою базою та зручними місцями для гніздування, відносно теплий клімат і головне незначний антропогенний тиск, зумовили в дельті Дунаю таке велике видове різноманіття та високу чисельність птахів. В цьому плані вона є одним з найбагатших місць в Європі. Для неї відомо перебування майже 350 видів птахів (Radu,1979; Жмуд 1999; Munteanu,2000). Загальна чисельність птахів, які перебувають в дельті в ті чи інші пори року, сягає декількох мільйонів особин (Жмуд, 1996; Жмуд та інші, 2005; Zhmud, 1996 та ін.).

 Міжнародне значення дельта Дунаю має і для птахів. З 1977 року і по друге півріччя 2020 року на території Дунайського біосферного заповідника та прилеглих до нього територіях відмічено перебування 302 видів птахів.
На території заповідника відмічено 68 видів птахів, які занесені до Червоної книги України, що становить 78% від загальної чільності видів птахів, які зазначені в цьому документі. До Європейського Червоного списку занесені 11 видів, 288 видів охороняється Бернською, 154 – Боннською, 44 – Вашингтонською конвенціями.

Видове різноманіття ссавців ДБЗ обумовлено специфікою дельтових угідь, які уключають значні площі водних і біляводних біотопів різних типів. Внаслідок цього, у теріофауні заповідника присутня значна кількість водних, напівводних та біляводних видів ссавців, серед яких особливо важливими, з природоохороної точки зору є представники родини куницевих – видра, горностай та норка європейська. Необхідно відмітити, що для норки європейської угіддя дельти Дунаю мають дуже важливе значення для збереження генофонду цього виду на європейському континенті. Наявність поблизу Стенцівсько-Жебріянівських плавнів степових та споріднених з ними біотопів зумовлює наявність серед звірів ДБЗ значної кількості степових видів – куниці кам’яної, перев`язки, тхора степового та ін. Прилеглу до дельти заповідну частину моря відвідують всі три види  чорноморських дельфінів – афаліна, білобочка та азовка. Станом на друге півріччя 2020 року на території Дунайського біосферного заповідника достовірно відзначені 46 видів ссавців, 20 з яких занесені до Червоної книги України.

 Рідкісні та зникаючі види та планування їх збереження

          Однією з головних цілей у роботі заповідників, і ДБЗ також, є вивчення та охорона рідкісних та зникаючих видів тварин. До таких, зазвичай, відносять види тварин, що занесені в Червону книгу України, регіональні «червоні списки», Європейський Червоний список тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення, а також у додатки міжнародних конвенцій. Співробітниками ДБЗ цілорічно проводиться збір даних щодо рідкісних та зникаючих видів тварин, що є невід’ємною частиною програми «Літопису природи» заповідника.

         До рідкісних видів іхтіофауни заповідника, в першу чергу, належать види, які занесені до Червоної книги України та Європейського червоного списку: білуга (Huso huso L.), шип (Acipenser nudiventris Lovetszky), осетер атлантичний (Acipenser sturio L.), стерлядь (Acipenser ruthenus L.), вирезуб (Rutilus frisii Nordmann), шемая (Chalcalburnus chalcoides Guld.), умбра (Umbra crameri Walbaum), лосось чорноморський (Salmo trutta labrax Pallas), лосось дунайський (Hucho hucho L.), морський коник чорноморський (Hippocampus ramulosus Leach), морський півень (Trigla lucerna L.), йорж смугастий (Gymnocephalus schraetser L.), чоп великий (Zingel zingel L.), чоп малий (Z. streber Siebold), горбань світлий (Umbrina cirrosa L.), бичок рудий (Neogobius eurycephalus Pallas), хоч деяких видів у останні роки у районі спостережень не відмічено (Мовчан,2001; Мовчан та др.,2003). Також, до рідкісних належать види риб, занесені до додатків міжнародних конвенцій.

Види риб, що занесені до Червоної книги України, додатків міжнародних конвенцій, Європейського Червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі

Група, вид
Червона книга України, категорія
Бернська конвенція, додаток
Боннська конвенція, додаток
СІТЕС,
Додаток
Європ. Червоний список, категорія
Латинська назва
Українська назва
1
2
3
4
5
6
7
КЛАС РИБИ  (Pisces)
Ряд Осетроподібні (Acipenseriformes)
Родина Осетрові (Acipenseridae)
Huso huso L.
Білуга
І
ІІІ
ІІ
ІІ
-
Acipenser nudiventris Lovetsky
Шип
-
-
ІІ
ІІ
E
Acipenser sturio L.
Осетер антлантичний
-
ІІ
ІІ
І
E
Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg
Осетер руський
ІІ
-
ІІ
ІІ
-
Acipenser ruthenus L.
Стерлядь
І
ІІІ
ІІ
ІІ
-
Acipenser stellatus Pallas
Севрюга
ІІ
ІІІ
ІІ
ІІ
-
Ряд Оселедцеподібні (Clupeiformes)
Родина Оселедцеві (Clupeidae)
Alosa pontica Eichwald
Оселедець чорноморський
-
ІІІ
-
-
-
Ряд Коропоподібні (Cypriniformes)
Родина Коропові (Cyprinidae)
Abramis ballerus L.
Синець
-
ІІІ
-
-
-
Abramis sapa Pallas
Клепець
-
ІІІ
-
-
-
Aspius aspius L.
Білизна
-
ІІІ
-
-
-
Chondrostoma nasus L.
Підуст
-
ІІІ
-
-
-
Vimba vimba L.
Рибець
-
ІІІ
-
-
-
Rutilus frisii Nordman
Вирезуб
І
ІІІ
-
-
-
Alburnoides bipunctatus Bloch
Бистрянка звичайна
I
-
-
-
-
Pelecus cultratus L.
Чехоня
-
ІІІ
-
-
-
Chalcalburnus chalcoides Guldenstaedt
Шемая
ІІІ
-
-
-
Leucaspius delineatus Heckel
Вівсянка
-
ІІІ
-
-
-
Rhodeus sericeus Pallas
Гірчак
-
ІІІ
-
-
-
Barbus barbus L.
Марена звичайна
ІІ
-
-
-
-
Carassius carassius L.
Карась звичайний
ІІ
-
-
-
-
Родина Щипавкові (Cobitididae)
Cobitis taenia L.
Щипавка звичайна
-
ІІІ
-
-
-
Misgurnus fossilis L.
В`юн
-
ІІІ
-
-
-
Sabanejewia aurata Filippi
Щипавка золотиста
-
III
-
-
-
Ряд Сомоподібні (Siluriformes)
Родина Сомові (Siluridae)
Silurus glanis L.
Сом
-
ІІІ
-
-
-
Ряд Лососеподібні (Salmoniformes)
Родина Умброві (Umbridae)
Umbra krameri Walbaum
Умбра
IІI
ІІ
-
-
V
Родина Лососеві (Salmonidae)
Salmo trutta labrax Pallas
Лосось чорноморський
I
-
-
-
E
Hucho hucho L.
Лосось дунайський
I
-
-
-
E
Ряд Тріскоподібні (Gadiformes)
Родина Миневі (Lotidae)
Lota lota L.
Минь річковий
II
-
-
-
-

1
2
3
4
5
6
7
Ряд Колючкоподібні (Gasterosteiformes)
Родина Колючкові (Gasterosteidae)
Pungitius platygaster Kessler
Багатоголкова колючка мала
-
ІІІ
-
-
-
Родина Голокові (Syngnatidae)
Syngnathus abaster Risso
Голка-риба пухлощока
-
ІІІ
-
-
-
Hippocampus ramulosus Leach
Морський коник
II
ІІ
-
ІІ
-
Ряд Скорпеноподібні (Scorpaeniformes)
Родина Триглові Triglidae
Trigla lucerna L.
Морський півень
III
-
-
-
-
Ряд Окунеподібні (Perciformes)
Родина Окуневі (Percidae)
Gymnocephalus schraetser L.
Йорж смугастий
II
ІІІ
-
-
-
Gymnocephalus baloni Holcic & Hensel
Йорж Балона
IV
ІІІ
-
-
-
Stizostedion volgense Gmelin
Берш
I
ІІІ
-
-
-
Zingel zingel L.
Чоп великий
III
ІІІ
-
-
V
Zingel streber Siebold
Чоп малий
III
ІІІ
-
-
V
Родина Горбаневі (Sciaenidae)
Umbrina cirrosa L.
Горбань світлий
III
-
-
-
-
Родина Бичкові (Gobiidae)
Bentophilus stellatus Sauvage
Пуголовка зірчаста
IІІ
-
-
-
-
Neogobius fluviatilis Pallas
Бичок бабка
-
ІІІ
-
-
-
Neogobius sirman Nordmann
Бичок  ширман
-
ІІІ
-
-
-
Proterorhinus marmoratus Pallas
Бичок  цуцик
-
ІІІ
-
-
-
Gobius ophiocephalus Pallas
Бичок  травяник
-
ІІІ
-
-
-
Neogobius kessleri Gunther
Бичок  головач
-
ІІІ
-
-
-


Види земноводних та плазунів, що занесені до Червоної книги України,  додатків міжнародних конвенцій, Європейського Червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі
Група, вид
Червона книга України, категорія
Регіональний „червоний” список
Бернська конвенція, додаток
Боннська конвенція, додаток
СІТЕС,
додаток
Червона книга МСОП, категорія
Латинська назва
Українська назва
1
2
3
4
5
6
7
8
КЛАС ЗЕМНОВОДНІ ( Amphibia)
Ряд хвостаті земноводні (Caudata)
Родина саламандрові (Salamandridae)
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)
Тритон дунайський
-*
-
ІІ
-
-
NT
ver 3.1
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
Тритон звичайний
-
-
-
-
-
LC ver 3.1
Ряд безхвості земноводні (Anura, або Ecaudata)
Родина ропухові (Bufonidae)
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Ропуха сіра, або звичайна
-
-
-
-
-
LC    ver 3.1
Bufo viridis Laurenti, 1768
Ропуха зелена
-
-
ІІ
-
-
-
Родина кумки (Bombinatoridae)
Bombina (Bombina) bombina (Linnaeus, 1761)
Кумка чер-воночеревна
-
-
ІІ
-
-
LC  ver 3.1
Родина квакшеві (Hylidae)
Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
Квакша звичайна
-
+
ІІ
-
-
LC    ver 3.1
Родина часничниці або жаби часникові (Pelobatidae)
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
Часничниця звичайна
-
-
ІІ
-
-
LC     ver 3.1
Родина жабові (Ranidae)
Rana arvalis Nilsson, 1842

Жаба гостроморда
-
-
ІІ
-
-
LC     ver 3.1

Pelophylax ridibundus Pallas, 1771
Жаба їстівна
-
-
-
-
-
LC    ver 3.1
Pelophylax lessonae Camerano, 1882 [1881]
Жаба ставкова
-
-
-
-
-
LC   ver 3.1
Pelophylax ridibundus Pallas, 1771
Жаба озерна
-
-
-
-
-
LC    ver 3.1
КЛАС ПЛАЗУНИ (Reptilia)
Ряд черепахи (Chelonia, або Testudines)
Родина черепахи прісноводні (Emydidae)
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Черепаха болотяна Європейська
-
-
ІІ
-
-
LR/NT   ver 2.3
Ряд лускаті (Squamata)
Підряд ящірки (Sauria (Lacertilia))
Eremias arguta (Pallas, 1773)
Ящурка різнобарвна
-
-
-
-
-
-
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758)
Ящірка прудка
-
-
ІІ
-
-
-
Podarcis taurica (Pallas, 1813)
Ящірка кримська
-
-
ІІ
-
-
-
Підряд змії (Serpentes)
Родина вужеві (Colubridae)
Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
Вуж звичайний
-
-
-
-
-
LR/LC    ver 2.3
Natrix tessellata (Laurenti, 1768)
Вуж водяний
-
-
ІІ
-
-
-


В складі теріофауни ДБЗ досить велика частка рідкісних та зникаючих видів. Так, серед 42 видів ссавців заповідника до Червоної книги України віднесені 13 видів, що становить 31% видового складу. Серед видів, які занесені до Червоної книги України тільки два належать до категорії звичайних для території ДБЗ, це горностай та видра. До дуже рідкісних належать тюлень-монах та сліпак білозубий. Інші 9 видів належать до категорії рідкісних. Для деяких з них, наприклад для норки європейської та кота лісового, дельтові угіддя ДБЗ є дуже важливими для виживання в європейському масштабі.

Види ссавців, що занесені до Червоної книги України, регіональних „червоних” списків, додатків міжнародних конвенцій, Європейського Червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі.
Група, вид
Червона книга України, категорія
Регіональний
червний список
Бернська конвенція, додаток
Боннська конвенція, додаток
СІТЕС, додаток
Європ. червоний список, категорія
Латинська
 назва
Українська назва
КЛАС ССАВЦІ (Mammalia)
Ряд Комахоїдні (Insectivora)
1
2
3
4
5
6
7
8
Neomys anomalus (Cabrera. 1907)
Кутора мала
III
-
ІІІ
-
-
-
Erinaceus europaeus L. 1758
Їжак
-
-
ІІІ
-
-
-
Sorex minutus L. 1766
Бурозубка
-
-
ІІІ
-
-
-
Sorex araneus L. 1758
Бурозубка звичайна
-
-
ІІІ
-
-
-
Crocidura suaveolens (Pallas. 1811)
Білозубка мала
-
-
ІІ
-
-
-
Ряд Рукокрилі (Chiroptera)
Plecotus austriacus (Fischer. 1829)
Вухань сірий
-
-
ІІ
-
-
-
Pipistrellus pipistrellus (Schreber. 1774)
Нетопир карлик
-
-
ІІІ
-
-
-
Vespertilio murinus L. 1758
Кажан двоколірний
-
-
ІІ
-
-
-
Ряд Хижі звіри (Carnivora)
Felis sylvestris (Schreber. 1775)
Кіт лісовий
I
-
ІІ
-
-
-
Meles meles L. 1758
Борсук
II
-
ІІІ
-
-
-
Vormela peregusna (Güldenstädt. 1770)
Перев'язка
II
-
ІІ
-
-
V
Mustela erminea L. 1758
Горностай
-
-
ІІІ
-
-
-
Mustela nivalis L. 1766
Ласка
-
-
ІІІ
-
-
-
Martes foina  (Erxleben. 1777)
Куниця кам'яна
-
-
ІІІ
-
-
-
Mustela eversmanii (Lesson. 1827)
Тхір степовий
III
-
ІІ
-
-
-
Mustela putorius L. 1758
Тхір звичайний
-
-
ІІІ
-
-
-
Mustela lutreola L. 1761
Норка європейська
II
-
ІІ
-
-
-
Lutra lutra L.
Видра
II
-
ІІ
-
-
V
Ряд Ластоногі (Pinnipedia)

1
2
3
4
5
6
7
8
Ряд Китоподібні (Cetacea)
Tursiops truncatus (Montagu. 1821)
Афаліна
III
-
ІІ
-
-
-
Phocaena phocaena  L. 1758
Морська свиня
I
-
ІІ
-
-
K
Delphinus delphis L. 1758
Дельфін-білобочка
IV
-
ІІ
-
-
-
Ряд Парнокопитні (Artiodactyla)
Sus scrofa L. 1758
Свиня дика
-
-
ІІІ
-
-
-
Capreolus capreolus L. 1758
Козуля
-
-
ІІІ
-
-
-
Ряд Зайцеподібні (Lagomorpha)
Lepus europaeus (Pallas. 1778)
Заєць
-
-
ІІІ
-
-
-
Ряд Гризуни (Rodentia)
Arvicola terrestris L. 1758
Полівка водяна
III
-
-
-
-
-
Nannospalax leucodon (Nordmann, 1840)
Сліпак білозубий
II
-
-
-
-
I
Spermophilus suslicus (Güldenstädt. 1770)
Ховрах крапчастий
-
-
ІІ
-
-
-
Cricetus cricetus L. 1758
Хом'ячок звичайний
-
-
ІІ
-
-
-

Примітка: Категорії Червоної книги України: І – зникаючі; ІІ -  види,  яким  загрожує  небезпека; ІІІ – рідкісні; ІV – невизначені. Європейський Червоний список: E – зникаючі види,  які знаходяться під загрозою зникнення, їхнє збереження маловірогідне,  відновлення неможливе без здійснення спеціалізованихих заходів; R - рідкісні види, популяції яких невеликі, але в даний час не віднесені до категорій "зникаючі" або "види, яким загрожує небезпека", хоча їм і загрожує небезпека; К * - категорії видів, які  в найближчі час, ймовірно, будуть віднесені до вищезазначених категорій; V - вразливі види, які в найближчий час можуть бути віднесені до категорії "зникаючі", якщо йнадалі будуть продовжувати діяти фактори, які впливають на їх стан. МСОП (IUCN):зниклий (Extinct, EX); зниклий в природі (Extinct in the Wild, EW); знаходиться під критичною загрозою (Critically Endangered, CR); знаходиться під загрозою (Endangered, EN); вразливий (Vulnerable, VU); близький до загрозливого стану (Near Threatened, NT); знаходиться під невеликою загрозою
(Least Concern, LC); відомості недостатні (Data Deficient, DD); недосліджений (Not Evaluated, NE). Br. – Бернска конвенція: II - види, занесені до Додатку II (підлягають особливій охороні); III - види, занесені до Додатку III (підлягають охороні). Bn - Бонська конвенція: I - види, занесені до Додатку I  (зникаючі мігруючі види);  II - види, занесені  до  Додатку II  (мігруючі  види,  які  потребують  охорони); * - види, включені до Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA). Bi - Європейська директива 79/409 від 1979 р.: I - види, віднесені до I категорії охорони; II - види, віднесені до II категорії охорони.

        Для збереження рідкісних і зникаючих видів тварин співробітниками ДБЗ протягом року проводиться моніторинг за цими видами, данні якого використовуються для підготовці відповідних розділів «Літопису природи» заповідника.

         Також, встановлюються спеціальні режими природокористування. Так, категорично заборонено знаходження сторонніх осіб в заповідній зоні, відвідування якої дозволяється лише за наявністю перепусток. Наприклад, кількість рибалок, які мають право перебувати у заповідній зоні обмежено і складає, на цей час 305 осіб, які мають особисті перепустки, що видаються адміністрацією заповідника. За наявністю компенсаційних коштів від збитків, які були нанесені іхтіофауні під час проведення днопоглиблюваннях робіт на акваторії ДБЗ, було б доцільним побудування міні-заводів по розведенню осетрових видів риб, популяції яких перебувають зараз в край пригніченому стані. Досвід побудування аналогічних заводів за кордоном показує на їх доцільність та ефективність. Також, одним з заходів є відновлення існуючих водотоків в плавнях, які з часом заростають рослинністю, замулюються та захламлюються падаючими деревами.

       Для охорони місць скупчення та гніздівлі птахів введено спеціальний режим відвідування окремих водойм, де забороняється знаходження човнів з людьми ближче ніж 500 м до таких місць. З відновлюваних заходів, співробітниками заповідника в минули роки проводилось заходи з приваблювання окремих видів птахів на гніздування на території ДБЗ, шляхом побудови штучних гнізд (для орлана-білохвіста, крячка білощокого).

Виконавці:
науковий співробітник ДБЗ, іхтіолог Балацький К.Л.
науковий співробітник ДБЗ, герпетолог Матвєєв А.С.
 науковий співробітник ДБЗ, орнітолог Яковлєв М.В.