Тваринний світ

Видове різноманіття та його збереження

            Дунайський біосферний заповідник розташований на території дельти Кілійського рукава р. Дунай, яка належить до долино-річкового та приморського районів Середземноморської під області Голарктичної області. Характерною особливістю фауни цих районів є їх тісний зв'язок з водними об’єктами, які формують багатий і різноманітний тваринний світ, який складається з представників іхтіофауни, водоплаваючих та навколоводних видів птахів, пов’язаних з водяними біотопами ссавців, а також амфібій, плазунів і великої кількості видів безхребетних.

     Акваторія Дунайського біосферного заповідника включає різноманітні типи водойм, які значно відрізняються за своїми характеристиками. Тут і прісноводні водойми – русло р. Дунай та внутрішні водойми островів дельти різного типу, а також солонуватоводні ділянки узмор'я дельти та прибережна двокілометрова смуга Чорного моря. Наявність різних за гідрологічними та гідрохімічним характеристиками водойм та існуючий на протязі десятиріч заповідний режим зумовлює велику різноманітність іхтіофауни заповідника (Біорізноманітність …,1999). За станом на кінець 2008р. іхтіофауна заповідника налічувала 103 види риб. Ці види належать до 37 родин 15 рядів риб

            Всього для території ДБЗ і прилеглих земель достовірно зареєстровано 11 видів (стільки ж підвидів) земноводних і 6 видів (7 підвидів) плазунів. Прудка ящірка у Нижньому Придунав’ї представлена двома підвидами – чорноморською (Lacerta agilis euxinica) та херсонською (L. a. chersonensis) прудкими ящірками, а також гібридами між ними. Всі земноводні фауни ДБЗ (100%) включено до національних та міжнародних списків рідкісних тварин, а серед плазунів 5 видів (83,3%) занесені до вищезгаданих списків (Додаток ІІ Бернської конвенції, Червона книга Міжнародного союзу охорони природи МСОП (IUCN)).

            В зоогеографічному плані батрахо- і герпетофауна ДБЗ має у складі дві дунайські форми (дунайський тритон, дунайська форма звичайного тритону), один західнопонтичний підвид (чорноморська прудка ящірка), один східноєвропейський підвид (херсонська прудка ящірка), один балканський вид (кримська ящірка), один середньоазіатський вид (різнобарвна ящурка), один палеоарктичний лісовий вид (ропуха сіра), п’ять європейських форм (кумка червоночерева, часничниця звичайна, жаби їстівна та ставкова, жаба гостроморда) та п’ять видів, походження яких пов’язане з Стародавнім Середземномор’ям (ропуха зелена, квакша звичайна, жаба озерна, черепаха болотяна, вужі звичайний та водяний).

Більшість видів і підвидів герпетофауни ДБЗ має великі або середні за розмірами ареали, невеликі ареали мають дунайські форми тритонів, чорноморська прудка ящірка і кримська ящірка. Перші дві є ендеміками Дунайського регіону, другий підвид – ендеміком Західного Причорномор’я, останній – ендеміком Східного Середземномор’я.

            Різноманітні біотопи з доброю харчовою базою та зручними місцями для гніздування, відносно теплий клімат і головне незначний антропогенний тиск, зумовили в дельті Дунаю таке велике видове різноманіття та високу чисельність птахів. В цьому плані вона є одним з найбагатших місць в Європі. Для неї відомо перебування майже 350 видів птахів (Radu,1979; Жмуд 1999; Munteanu,2000). Загальна чисельність птахів, які перебувають в дельті в ті чи інші пори року, сягає декількох мільйонів особин (Жмуд, 1996; Жмуд та інші, 2005; Zhmud, 1996 та ін.).

            Важлива дельта і для птахів в масштабах України. З 1983 року на українській території дельти відмічено перебування біля 265 видів птахів (Жмуд 1999, 2000б, 2005а). Це становить біля 63,7% орнітофауни України (кількісна характеристика взята по Фесенко Г.В. та Бокотей А.А (2002). Станом на 1 січня 2009р. на території Дунайського біосферного заповідника зустрічаються 264 види птахів.Видове різноманіття ссавців ДБЗ обумовлено специфікою дельтових угідь, які уключають значні площі водних і біляводних біотопів різних типів. Внаслідок цього, у теріофауні заповідника присутня значна кількість водних, напівводних та біляводних видів ссавців, серед яких особливо важливими, з природоохороної точки зору є представники родини куницевих – видра, горностай та норка європейська. Необхідно відмітити, що для норки європейської угіддя дельти Дунаю мають дуже важливе значення для збереження генофонду цього виду на європейському континенті. Наявність поблизу Стенцівсько-Жебріянівських плавнів степових та споріднених з ними біотопів зумовлює наявність серед звірів ДБЗ значної кількості степових видів – куниці кам’яної, перев`язки, тхора степового та ін. Прилеглу до дельти заповідну частину моря відвідують всі три види  чорноморських дельфінів – афаліна, білобочка та азовка. Станом на 1 січня 2009 р. на території Дунайського біосферного заповідника достовірно відзначені 42 видів ссавців, що відносяться до 7 рядів.

 Рідкісні та зникаючі види та планування їх збереження

          Однією з головних цілей у роботі заповідників, і ДБЗ також, є вивчення та охорона рідкісних та зникаючих видів тварин. До таких, зазвичай, відносять види тварин, що занесені в Червону книгу України, регіональні «червоні списки», Європейський Червоний список тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення, а також у додатки міжнародних конвенцій. Співробітниками ДБЗ цілорічно проводиться збір даних щодо рідкісних та зникаючих видів тварин, що є невід’ємною частиною програми «Літопису природи» заповідника.

         До рідкісних видів іхтіофауни заповідника, в першу чергу, належать види, які занесені до Червоної книги України та Європейського червоного списку: білуга (Huso huso L.), шип (Acipenser nudiventris Lovetszky), осетер атлантичний (Acipenser sturio L.), стерлядь (Acipenser ruthenus L.), вирезуб (Rutilus frisii Nordmann), шемая (Chalcalburnus chalcoides Guld.), умбра (Umbra crameri Walbaum), лосось чорноморський (Salmo trutta labrax Pallas), лосось дунайський (Hucho hucho L.), морський коник чорноморський (Hippocampus ramulosus Leach), морський півень (Trigla lucerna L.), йорж смугастий (Gymnocephalus schraetser L.), чоп великий (Zingel zingel L.), чоп малий (Z. streber Siebold), горбань світлий (Umbrina cirrosa L.), бичок рудий (Neogobius eurycephalus Pallas), хоч деяких видів у останні роки у районі спостережень не відмічено (Мовчан,2001; Мовчан та др.,2003). Також, до рідкісних належать види риб, занесені до додатків міжнародних конвенцій.

Види риб, що занесені до Червоної книги України, додатків міжнародних конвенцій, Європейського Червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабіГрупа, вид
Червона книга України, категорія
Бернська конвенція, додаток
Боннська конвенція, додаток
СІТЕС,
Додаток
Європ. Червоний список, категорія
Латинська назва
Українська назва
1
2
3
4
5
6
7
КЛАС РИБИ  (Pisces)
Ряд Осетроподібні (Acipenseriformes)
Родина Осетрові (Acipenseridae)
Huso huso L.
Білуга
І
ІІІ
ІІ
ІІ
-
Acipenser nudiventris Lovetsky
Шип
-
-
ІІ
ІІ
E
Acipenser sturio L.
Осетер антлантичний
-
ІІ
ІІ
І
E
Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg
Осетер руський
ІІ
-
ІІ
ІІ
-
Acipenser ruthenus L.
Стерлядь
І
ІІІ
ІІ
ІІ
-
Acipenser stellatus Pallas
Севрюга
ІІ
ІІІ
ІІ
ІІ
-
Ряд Оселедцеподібні (Clupeiformes)
Родина Оселедцеві (Clupeidae)
Alosa pontica Eichwald
Оселедець чорноморський
-
ІІІ
-
-
-
Ряд Коропоподібні (Cypriniformes)
Родина Коропові (Cyprinidae)
Abramis ballerus L.
Синець
-
ІІІ
-
-
-
Abramis sapa Pallas
Клепець
-
ІІІ
-
-
-
Aspius aspius L.
Білизна
-
ІІІ
-
-
-
Chondrostoma nasus L.
Підуст
-
ІІІ
-
-
-
Vimba vimba L.
Рибець
-
ІІІ
-
-
-
Rutilus frisii Nordman
Вирезуб
І
ІІІ
-
-
-
Alburnoides bipunctatus Bloch
Бистрянка звичайна
I
-
-
-
-
Pelecus cultratus L.
Чехоня
-
ІІІ
-
-
-
Chalcalburnus chalcoides Guldenstaedt
Шемая
ІІІ
-
-
-
Leucaspius delineatus Heckel
Вівсянка
-
ІІІ
-
-
-
Rhodeus sericeus Pallas
Гірчак
-
ІІІ
-
-
-
Barbus barbus L.
Марена звичайна
ІІ
-
-
-
-
Carassius carassius L.
Карась звичайний
ІІ
-
-
-
-
Родина Щипавкові (Cobitididae)
Cobitis taenia L.
Щипавка звичайна
-
ІІІ
-
-
-
Misgurnus fossilis L.
В`юн
-
ІІІ
-
-
-
Sabanejewia aurata Filippi
Щипавка золотиста
-
III
-
-
-
Ряд Сомоподібні (Siluriformes)
Родина Сомові (Siluridae)
Silurus glanis L.
Сом
-
ІІІ
-
-
-
Ряд Лососеподібні (Salmoniformes)
Родина Умброві (Umbridae)
Umbra krameri Walbaum
Умбра
IІI
ІІ
-
-
V
Родина Лососеві (Salmonidae)
Salmo trutta labrax Pallas
Лосось чорноморський
I
-
-
-
E
Hucho hucho L.
Лосось дунайський
I
-
-
-
E
Ряд Тріскоподібні (Gadiformes)
Родина Миневі (Lotidae)
Lota lota L.

Минь річковий
II
-
-
-
-

1
2
3
4
5
6
7
Ряд Колючкоподібні (Gasterosteiformes)
Родина Колючкові (Gasterosteidae)
Pungitius platygaster Kessler
Багатоголкова колючка мала
-
ІІІ
-
-
-
Родина Голокові (Syngnatidae)
Syngnathus abaster Risso
Голка-риба пухлощока
-
ІІІ
-
-
-
Hippocampus ramulosus Leach
Морський коник
II
ІІ
-
ІІ
-
Ряд Скорпеноподібні (Scorpaeniformes)
Родина Триглові Triglidae
Trigla lucerna L.
Морський півень
III
-
-
-
-
Ряд Окунеподібні (Perciformes)
Родина Окуневі (Percidae)
Gymnocephalus schraetser L.
Йорж смугастий
II
ІІІ
-
-
-
Gymnocephalus baloni Holcic & Hensel
Йорж Балона
IV
ІІІ
-
-
-
Stizostedion volgense Gmelin
Берш
I
ІІІ
-
-
-
Zingel zingel L.
Чоп великий
III
ІІІ
-
-
V
Zingel streber Siebold
Чоп малий
III
ІІІ
-
-
V
Родина Горбаневі (Sciaenidae)
Umbrina cirrosa L.
Горбань світлий
III
-
-
-
-
Родина Бичкові (Gobiidae)
Bentophilus stellatus Sauvage
Пуголовка зірчаста
IІІ
-
-
-
-
Neogobius fluviatilis Pallas
Бичок бабка
-
ІІІ
-
-
-
Neogobius sirman Nordmann
Бичок  ширман
-
ІІІ
-
-
-
Proterorhinus marmoratus Pallas
Бичок  цуцик
-
ІІІ
-
-
-
Gobius ophiocephalus Pallas
Бичок  травяник
-
ІІІ
-
-
-
Neogobius kessleri Gunther
Бичок  головач
-
ІІІ
-
-
-

Види земноводних та плазунів, що занесені до Червоної книги України,  додатків міжнародних конвенцій, Європейського Червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі

Група, вид
Червона книга України, категорія
Регіональний „червоний” список
Бернська конвенція, додаток
Боннська конвенція, додаток
СІТЕС,
додаток
Червона книга МСОП, категорія
Латинська назва
Українська назва
1
2
3
4
5
6
7
8
КЛАС ЗЕМНОВОДНІ ( Amphibia)
Ряд хвостаті земноводні (Caudata)
Родина саламандрові (Salamandridae)
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)
Тритон дунайський
-*
-
ІІ
-
-
NT
ver 3.1
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
Тритон звичайний
-
-
-
-
-
LC ver 3.1
Ряд безхвості земноводні (Anura, або Ecaudata)
Родина ропухові (Bufonidae)
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Ропуха сіра, або звичайна
-
-
-
-
-
LC    ver 3.1
Bufo viridis Laurenti, 1768
Ропуха зелена
-
-
ІІ
-
-
-
Родина кумки (Bombinatoridae)
Bombina (Bombina) bombina (Linnaeus, 1761)
Кумка чер-воночеревна
-
-
ІІ
-
-
LC  ver 3.1
Родина квакшеві (Hylidae)
Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
Квакша звичайна
-
+
ІІ
-
-
LC    ver 3.1
Родина часничниці або жаби часникові (Pelobatidae)
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
Часничниця звичайна
-
-
ІІ
-
-
LC     ver 3.1
Родина жабові (Ranidae)
Rana arvalis Nilsson, 1842


Жаба гостроморда
-
-
ІІ
-
-
LC     ver 3.1

Pelophylax ridibundus Pallas, 1771
Жаба їстівна
-
-
-
-
-
LC    ver 3.1
Pelophylax lessonae Camerano, 1882 [1881]
Жаба ставкова
-
-
-
-
-
LC   ver 3.1
Pelophylax ridibundus Pallas, 1771
Жаба озерна
-
-
-
-
-
LC    ver 3.1
КЛАС ПЛАЗУНИ (Reptilia)
Ряд черепахи (Chelonia, або Testudines)
Родина черепахи прісноводні (Emydidae)
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Черепаха болотяна Європейська
-
-
ІІ
-
-
LR/NT   ver 2.3
Ряд лускаті (Squamata)
Підряд ящірки (Sauria (Lacertilia))
Eremias arguta (Pallas, 1773)
Ящурка різнобарвна
-
-
-
-
-
-
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758)
Ящірка прудка
-
-
ІІ
-
-
-
Podarcis taurica (Pallas, 1813)
Ящірка кримська
-
-
ІІ
-
-
-
Підряд змії (Serpentes)
Родина вужеві (Colubridae)
Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
Вуж звичайний
-
-
-
-
-
LR/LC    ver 2.3
Natrix tessellata (Laurenti, 1768)
Вуж водяний
-
-
ІІ
-
-
-

Види птахів, що занесені до Червоної книги України, регіональних „червоних” списків, додатків міжнародних конвенцій, Європейського Червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі

П.н.

Червона книга України, категорія
Регіональний «червоний список»
Бернська конвенція, додаток
Боннська конвенція, додаток
СІТЕС, додаток
Європ. червоний список, категорія
МСОП, IUCN
Українська назва
1
3
4
5
6
7
8
9
10
КЛАС  ПТАХИ (Aves)

Ряд Гагароподібні (Gaviiformes)
Родина Гагарові (Gaviidae)
1
Гагара червоношия
-
-
II
II*
-
-
LC
2
Гагара чорношия
-
-
II
II*
-
-
LC
Ряд Пірникозоподібні (Podicipediformes)
Родина Пірникозові (Podicipedidae)
3
Пірникоза мала
-
-
II
*
-
-
?
4
Пірникоза чорношия
-
-
II
II*
-
-
LC
5
Пірникоза сірощока
-
-
II
II*
-
-
LC
6
Пірникоза велика
-
-
III
*
-
-
LC
Родина Буревісникові (Procellariidae)
7
Буревісник малий
-
-
III
-
-
-
LC
Ряд Пеліканоподібні (Pelecaniformes)
Родина Пеліканові (Pelecanidae)
8
Пелікан рожевий
I
+
II
I,II*
-
-
LC
9
Пелікан кучерявий
I
+
II
I,II*
+
E
VU


Родина Бакланові (Phalacrocoracidae)
10
Баклан великий
-
-
III
-
-
-
LC
11
Баклан малий
I
-
II
II*
-
K*
?
Ряд Лелекоподібні (Ciconiiformes)
Родина Чаплеві (Ardeidae)
12
Бугай
-
-
II
II
-
-
LC
13
Бугайчик
-
-
II
II*
-
-
LC
14
Квак
-
-
II
*
-
-
LC
15
Чапля жовта
III
-
II
*
-
-
?
16
Чепура велика
-
+
II
II*
-
-
LC
17
Чепура мала
-
-
II
*
-
-
LC
Родина Ібісові (Threskiornithidae)
18
Косар
II
-
II
II*
+
-
LC
21
Коровайка
II
-
II
II*
-
-
LC
Родина Лелекові (Ciconiidae)
22
Лелека білий
-
-
II
II*
-
-
LC
23
Лелека чорний
III
+
II
II*
+
-
LC
24
Казарка білощока
-
-
III
*
-
-
LC
Ряд Гусеподібні (Anseriformes)
Родина Качкові (Anatidae)
25
Казарка червоновола
II
+
II
II*
+
K*
?


26
Гуска сіра
-
-
III
*
-
-
LC
27
Гуска білолоба
-
-
III
*
-
-
LC
28
Гуска мала
II
-
II
II*
-
-
VU
29
Гуменник
-
-
III
*
-
-
LC
30
Біла гуска
-
-
III
-
-
-
LC
31
Лебідь-шипун
-
+
III
*
-
-
LC
32
Лебідь малий
III
-
II
II
-
-
?
33
Лебідь-кликун
-
+
II
*
-
-
34
Огар
II
+
II
II*
-
-
LC
35
Галагаз
-
+
II
II*
-
-
LC
36
Крижень
-
-
III
*
-
-
LC
37
Чирянка мала
-
-
III
*
-
-
LC
38
Нерозень
III
-
III
II*
-
-
LC
39
Свищ
-
-
III
*
-
-
LC
40
Шилохвіст
-
+
III
II*
-
-
LC
41
Чирянка велика
-
-
III
II*
-
-
LC
42
Широконіска
-
+
III
*
-
-
LC
43
Чернь червонодзьоба
III
-
III
II*
-
-
LC
44
Попелюх
-
-
III
*
-
-
LC
45
Чернь білоока
II
-
III
II*
-
-
NT


46
Чернь чубата
-
-
III
*
-
-
LC
47
Чернь морська
-
-
III
II*
-
-
LC
48
Морянка
-
-
III
*
-
-
LC
49
Гоголь
III
-
III
*
-
-
LC
50
Пухівка
II
-
III
*
-
-
LC

51
Турпан
-
-
III
II*
-
-
LC
52
Савка
I
-
II
I*
-
V
EN
53
Крех малий
-
-
II
II*
-
-
LC
54
Крех середній
II
-
III
II*
-
-
LC
55
Крех великий
-
-
III
II*
-
-
LC
Ряд Соколоподібні (Falconiformes)
Родина Скопові (Pandionidae)
56
Скопа
I
+
II
II
-
-
?
Родина Яструбові (Accipitridae)
57
Осоїд
-
-
II
II
-
-
LC
58
Шуліка чорний
II
-
II
-
-
-
LC
59
Лунь польовий
III
-
II
II
-
-
LC
60
Лунь степовий
I
-
II
II
-
-
NT
61
Лунь лучний
II
-
II
II
-
-
LC


62
Лунь очеретяний
-
-
II
-
-
-
LC
63
Яструб великий
-
-
II
-
-
-
LC
64
Яструб малий
-
-
II
-
-
-
LC
65
Зимняк
-
-
II
-
-
-
LC
66
Підорлик великий
III
-
-
II
-
-
VU C2a(ii)
67
Канюк звичайний
-
-
II
II
-
-
LC
68
Орлан-білохвіст
III
+
II
I
-
R
?
Родина Соколові (Falconidae)
69
Балабан
II
+
II
II
+
-
EN A2bcd+3bcd
70
Сапсан
III
+
II
II
+
-
LC

71
Підсоколик великий
-
-
II
II
+
-
LC
72
Підсоколик малий
-
-
II
-
+
-
LC
73
Кібчик
-
-
II
II
+
-
NT
74
Боривітер степовий
I
-
II
II
+
K*
VU A2bce+3bce
75
Боривітер звичайний
-
-
II
II
+
-
LC
Ряд Куроподібні (Galliformes)
Родина Фазанові (Phasianidae)
76
Куріпка сіра
-
-
III
II
-
-
LC
77
Перепілка
-
-
III
II
-
-
LC


78
Фазан
-
-
III
-
-
-
LC
79
Журавель сірий
III
-
II
II*
-
-
LC
Ряд Журавлеподібні (Gruiformes)
Родина Журавлеві (Gruidae)
80
Журавель степовий
I
-
II
II*
-
-
LC
Родина Пастушкові (Rallidae)
81
Пастушок
-
-
III
*
-
-
LC
82
Погонич звичайний
-
-
II
II*
-
-
LC
83
Погонич малий
-
-
II
II*
-
-
LC
84
Деркач
-
-
II
*
-
R
NT
85
Курочка водяна
-
-
III
*
-
-
LC
86
Лиска
-
+
III
*
-
-
LC
Родина Дрохвові (Otididae)
87
Дрохва
I
+
II
II
+
R
VU A3c
88
Хохітва
I
-
II
-
-
R
NT
Ряд Сивкоподібні (Charadriiformes)
Родина Лежневі (Burhinidae)
89
Лежень
IV
-
II
II
-
-
LC
Родина Куликосорокові (Haematopodidae)
90
Кулик-сорока
II
-
III
*
-
-
LC
Родина Сивкові (Charadriidae)
91
Сивка морська
-
-
III
*
-
-
LC


92
Сивка звичайна
-
-
III
II*
-
-
LC
93
Пісочник великий
III
-
II
II*
-
-
LC
94
Пісочник малий
-
-
II
II*
-
-
LC
95
Пісочник морський
III
-
II
II*
-
-
LC
96
Чайка степова
-
-
III
II*
-
-
?
97
Чайка
-
-
III
*
-
-
LC
98
Крем'яшник
-
-
II
II*
-
-
LC
Родина Чоботарові (Recurvirostridae)
99
Кулик-довгоніг
II
+
II
II*
-
-
LC
100
Чоботар
III
+
II
II*
-
-
LC
101
Коловодник лісовий
-
-
II
II*
-
-
LC
102
Коловодник болотяний
-
-
II
II*
-
-
LC
103
Коловодник великий
-
-
III
*
-
-
LC
104
Коловодник звичайний
-
-
III
II*
-
-
LC
105
Коловодник чорний
-
-
III
*
-
-
LC
106
Коловодник ставковий
I
-
II
II*
-
-
LC
107
Набережник
І
-
ІІ
ІІ*
-
-
LC
108
Мородунка
-
-
III
*
-
-
LC
109
Плавунець кругло-дзьобий
-
-
II
II*
-
-
LC


110
Брижач
-
-
III
*
-
-
?
111
Побережник малий
-
-
II
II*
-
-
LC
112
Побережник білохвостий
-
-
II
*
-
-
LC
113
Побережник червоно-грудий
-
-
II
II*
-
-
LC
114
Побережник чорногрудий
-
-
II
II*
-
-
LC
115
Побережник ісландський
-
-
III
II*
-
-
LC

116
Побережник білий
-
-
II
II*
-
-
LC
117
Побережник болотяний
-
-
II
II*
-
-
LC
118
Баранець малий
-
-
III
II*
-
-
LC
119
Баранець звичайний
-
-
III
*
-
-
LC
120
Баранець великий
I
-
II
II*
-
-
NT
121
Слуква
-
-
II
II*
-
-
LC
122
Кульон тонкодзьобий
I
-
II
I*
+
K*
CR C2a(ii); D
123
Кульон великий
I
-
III
II*
-
-
LC
124
Кульон середній
I
+
III
II*
-
-
LC


125
Грицик великий
-
-
III
II*
-
-
NT
126
Грицик малий
-
-
III
II*
-
-
LC
Родина Дерихвостові (Glareolidae)
127
Дерихвіст лучний
III
+
II
II*
-
-
LC
Родина Поморникові (Stercoraridae)
128
Поморник довгохвостий
-
-
III
*
-
-
LC
Родина Мартинові (Laridae)
129
Мартин каспійський
I
-
III
II*
-
-
?
130
Мартин середземноморський
-
-
II
II*
-
-
LC
131
Мартин малий
-
-
II
*
-
-
LC
132
Мартин звичайний
-
-
III
*
-
-
LC
133
Мартин тонкодзьобий
-
-
II
II*
-
-
LC
134
Мартин чорнокрилий
-
-
+
*
-
-
LC
135
Мартин жовтоногий
-
-
-
*
-
-
LC
136
Мартин сивий
-
-
III
II*
-
-
LC
137
Крячок чорний
-
-
II
II*
-
-
LC
138
Крячок білокрилий
-
-
II
II*
-
-
LC
139
Крячок білощокий
-
-
II
-
-
-
LC
140
Крячок чорнодзьобий
-
-
II
II*
-
-
LC


141
Крячок каспійський
II
-
II
II*
-
-
LC
142
Крячок рябодзьобий
-
-
II
II*
-
-
LC
143
Крячок річковий
-
-
II
II*
-
-
1L2C
144
Крячок малий
III
-
II
II*
-
-
LC
Ряд Голубоподібні (Columbiformes)
Родина Голубові (Columbidae)
145
Припутень
-
-
-
-
-
-
LC
146
Голуб-синяк
II
-
III
II
-
-
LC
147
Голуб сизий
-
-
III
-
-
-
LC
148
Горлиця садова
-
-
III
-
-
-
LC
149
Горлиця звичайна
-
-
III
II
-
-
LC
Ряд Зозулеподібні (Cuculiformes)
Родина Зозулеві (Cuculidae)
150
Зозуля
-
-
III
-
-
-
LC
Ряд Совоподібні (Strigiformes)
Родина Совові (Strigidae)
151
Пугач
III
+
II
-
+
-
LC
152
Сова вухата
-
-
II
-
+
-
LC
153
Сова болотяна
III
-
II
-
+
-
LC
154
Совка
III
-
II
-
-
-
LC
155
Сич хатній
-
-
II
-
+
-
LC


156
Сова сіра
-
-
II
-
+
-
LC
Ряд Дрімлюгоподібні (Caprimulgiformes)
Родина Дрімлюгові (Caprimulgidae)
157
Дрімлюга
-
-
II
-
-
-
LC
Ряд Серпокрильцеподібні (Apodiformes)
Родина Серпокрильцеві (Apodidae)
158
Серпокрилець чорний
-
-
III
II
-
-
LC
Ряд Ракшеподібні (Coraciiformes)
Родина Ракшеві (Coraciidae)
159
Сиворакша
I
-
II
II
-
-
NT
Родина Рибалочкові (Alcedinidae)
160
Рибалочка
-
-
II
-
-
-
LC
Родина Бджолоїдкові (Meropidae)
161
Бджолоїдка
-
-
II
II
-
-
LC
Родина Одудові (Upupidae)
162
Одуд
-
-
II
-
-
-
LC
Ряд Дятлоподібні (Piciformes)
Родина Дятлові (Picidae)
163
Крутиголовка
-
-
II
-
-
-
LC
164
Жовна зелена
II
-
II
-
-
-
LC
165
Жовна сива
-
-
II
-
-
-
LC
166
Жовна чорна
-
-
II
-
-
-
LC
167
Дятел звичайний
-
-
II
-
-
-
LC
168
Дятел сирійський
-
-
II
-
-
-
LC


169
Дятел малий
-
-
II
-
-
-
LC
Ряд Горобцеподібні (Passeriformes)
Родина Ластівкові (Hirundinidae)
170
Ластівка берегова
-
-
II
-
-
-
LC
171
Ластівка сільська
-
-
II
-
-
-
LC
172
Ластівка міська
-
-
II
-
-
-
LC
РодинаЖайворонкові (Alaudidae)
173
Посмітюха
-
-
III
-
-
-
LC
174
Жайворонок малий
-
-
III?
-
-
-
LC
175
Жайворонок степовий
-
-
II
-
-
-
LC
176
Жайворонок лісовий
-
-
III
-
-
-
LC
177
Жайворонок польовий
-
-
III
-
-
-
LC
Родина Плискові (Motacillidae)
178
Щеврик польовий
-
-
II
-
-
-
LC
179
Щеврик гірський
-
-
II
-
-
-
LC
180
Плиска жовта
-
-
II
-
-
-
LC
181
Плиска чорноголова
-
-
-
-
-
-
?
182
Плиска жовтоголова
-
-
II
-
-
-
LC2
183
Плиска гірська
-
-
II
-
-
-
LC
184
Плиска біла
-
-
II
-
-
-
LC


Родина Сорокопудові (Laniidae)
185
Сорокопуд терновий
-
-
II
-
-
-
LC
186
Сорокопуд червоно-головий
III
-
II
-
-
-
LC
187
Сорокопуд чорнолобий
-
-
II
-
-
-
LC
188
Сорокопуд сірий
III
-
II
-
-
-
LC
Родина Вивільгові (Oriolidae)
189
Вивільга
-
-
II
-
-
-
LC
Родина Шпакові (Sturnidae)
190
Шпак звичайний
-
-
-
-
-
-
LC
191
Шпак рожевий
III
-
II
-
-
-
LC
Родина Воронові (Corvidae)
192
Сойка
-
-
-
-
-
-
LC
193
Сорока
-
-
-
-
-
-
LC
194
Горіхівка
-
-
II
-
-
-
LC
195
Галка
-
-
-
-
-
-
LC
196
Грак
-
-
-
-
-
-
LC
197
Ворона чорна
-
-
-
-
-
-
LC
198
Крук
-
-
II
-
-
-
LC
Родина Омелюхові (Bombycillidae)
199
Омелюх
-
-
II
-
-
-
LC


Родина Воловоочкові (Troglodytidae)
200
Волове очко
-
-
II
-
-
-
LC
Родина Кропив'янкові (Sylviidae)
201
Кобилочка солов'їна
-
-
II
II
-
-
LC
202
Кобилочка річкова
-
-
II
-
-
-
LC
203
Очеретянка тонкодзьоба
-
-
II
+
-
-
?
204
Очеретянка лучна
-
-
II
-
-
-
LC
205
Очеретянка індійська
-
-
II
-
-
-
LC
206
Очеретянка чагарникова
-
-
II
-
-
-
LC
207
Очеретянка ставкова
-
-
II
-
-
-
LC
208
Очеретянка велика
-
-
II
-
-
-
LC
209
Берестянка звичайна
-
-
II
-
-
-
LC
210
Берестянка бліда
-
-
II
-
-
-
LC
211
Кропив'янка рябогруда
-
-
II
-
-
-
LC
212
Кропив'янка чорноголова
-
-
II
-
-
-
LC
213
Кропив'янка садова
-
-
II
-
-
-
LC
214
Кропив'янка сіра
-
-
IILC


3
4
5
6
7
8
9
10
215
Кропив'янка прудка
-
-
II
-
-
-
LC
216
Кропив'янка Рюппеля
-
-
II
-
-
-
?
217
Вівчарик весняний
-
-
II
-
-
-
LC
218
Вівчарик-ковалик
-
-
II
-
-
-
LC
219
Вівчарик жовтобровий
-
-
II
-
-
-
LC
220
Вівчарик зелений
-
-
II
-
-
-
LC
Родина Золотомушкові (Regulidae)
221
Золотомушка жовточуба
-
-
II
-
-
-
LR/lc
222
Золотомушка червоночуба
IY
-
II
-
-
-
?
Родина Мухоловкові (Muscicapidae)
223
Мухоловка строката
-
-
II
II
-
-
LC
224
Мухоловка білошия
-
-
II
II
-
-
LC
225
Мухоловка мала
-
-
II
II
-
-
LC
226
Мухоловка сіра
-
-
II

-
-
LC
227
Трав'янка лучна
-
-
II

-
-
LC
228
Трав'янка чорноголова
-
-
II

-
-
LC
229
Кам'янка звичайна
-
-
II

-
-
LC
230
Кам'янка попеляста
-
-
II
II
-
-
LC
231
Горихвістка звичайна
-
-
II
-
-
-
LC232
Phoenicurus ochruros (S.G.Gmelin, 1774)
Горихвістка чорна
-
-
II
-
-
-
LC
233
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Вільшанка
-
-
II
-
-
-
LC
234
Luscinia megarhynchos (C.L.Brehm, 1831)
Соловейко західний
-
-
II
-
-
-
LC
235
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758)
Соловейко східний
-
-
II
-
-
-
LC
236
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
Синьошийка
-
-
II
-
-
-
LC
237
Turdus pilaris (Linnaeus, 1758)
Чикотень
-
-
III
-
-
-
LC
238
Turdus merula (Linnaeus, 1758)
Дрізд чорний
-
-
III
-
-
-
LC
239
Turdus iliacus (Linnaeus, 1766)
Дрізд білобровий
-
-
II
-
-
-
LC
240
Turdus philomelos (C.L.Brehm, 1831)
Дрізд співочий
-
-
III
-
-
-
LC
Родина Суторові (Paradoxornithidae)
241
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)
Синиця вусата
-
-
II
-
-
-
LC
Родина Довгохвостосиницеві (Aegithalidae)
242
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
Синиця довгохвоста
-
-
II
-
-
-
LC
Родина Синицеві (Paridae)
243
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
Ремез
-
-
II
-
-
-
LC
244
Parus caeruleus (Linnaeus, 1758)
Синиця блакитна
-
-
II
-
-
-
LC
245
Parus cyanus (Pallas, 1770)
Синиця біла
III
-
II
-
-
-
LC
246
Parus major (Linnaeus, 1758)
Синиця велика
-
-
II
-
-
-
LC
Родина Повзикові (Sittidae)
247
Sitta europaea (Linnaeus, 1758)
Повзик
-
-
II
-
-
-
LC
Родина Підкоришникові (Certhiidae)
248
Certhia familiaris (Linnaeus, 1758)
Підкоришник звичайний
-
-
-
-
-
-
LC


Родина Горобцеві (Passeridae)
249
Passer hispaniolensis (Temminck, 1820)
Горобець чорногрудий
-
-
-
-
-
-
LC
250
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Горобець хатній
-
-
-
-
-
-
LC
251
Passer montanus (Linnaeus, 1758)
Горобець польовий
-
-
III
-
-
-
LC
Родина В'юркові (Fringillidae)
252
Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758)
Зяблик
-
-
III
-
-
-
LC
253
Fringilla montifringilla (Linnaeus, 1758)
В'юрок
-
-
III
-
-
-
LC
254
Chloris chloris (Linnaeus, 1758)
Зеленяк
-
-
II
-
-
-
LC
255
Spinus spinus (Linnaeus, 1758)
Чиж
-
-
II
-
-
-
?
256
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
Щиглик
-
-
II
-
-
-
LC
257
Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758)
Коноплянка
-
-
II
-
-
-
LC
258
Carpodacus erythrinus
(Pallas, 1770)
Чечевиця
-
-
II
-
-
-
LC
259
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
Снігур
-
-
III
-
-
-
LC
260
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)
Костогриз
-
-
II
-
-
-
LC
Родина Вівсянкові (Emberizidae)
261
Emberiza calandra (Linnaeus, 1758)
Просянка
-
-
-
-
-
-
LC
262
Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758)
Вівсянка звичайна
-
-
II
-
-
-
LC
263
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)
Вівсянка очеретяна
-
-
II
-
-
-
LC
264
Plectrophaenax nivalis (Linnaeus,1758)
Пуночка
-
-
II
-
-
-
?

В складі теріофауни ДБЗ досить велика частка рідкісних та зникаючих видів. Так, серед 42 видів ссавців заповідника до Червоної книги України віднесені 13 видів, що становить 31% видового складу. Серед видів, які занесені до Червоної книги України тільки два належать до категорії звичайних для території ДБЗ, це горностай та видра. До дуже рідкісних належать тюлень-монах та сліпак білозубий. Інші 9 видів належать до категорії рідкісних. Для деяких з них, наприклад для норки європейської та кота лісового, дельтові угіддя ДБЗ є дуже важливими для виживання в європейському масштабі.

Види ссавців, що занесені до Червоної книги України, регіональних „червоних” списків, додатків міжнародних конвенцій, Європейського Червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі.

Група, вид
Червона книга України, категорія
Регіональний
червний список
Бернська конвенція, додаток
Боннська конвенція, додаток
СІТЕС, додаток
Європ. червоний список, категорія
Латинська
 назва
Українська назва
КЛАС ССАВЦІ (Mammalia)
Ряд Комахоїдні (Insectivora)
1
2
3
4
5
6
7
8
Neomys anomalus (Cabrera. 1907)
Кутора мала
III
-
ІІІ
-
-
-
Erinaceus europaeus L. 1758
Їжак
-
-
ІІІ
-
-
-
Sorex minutus L. 1766
Бурозубка
-
-
ІІІ
-
-
-
Sorex araneus L. 1758
Бурозубка звичайна
-
-
ІІІ
-
-
-
Crocidura suaveolens (Pallas. 1811)
Білозубка мала
-
-
ІІ
-
-
-
Ряд Рукокрилі (Chiroptera)
Plecotus austriacus (Fischer. 1829)
Вухань сірий
-
-
ІІ
-
-
-
Pipistrellus pipistrellus (Schreber. 1774)
Нетопир карлик
-
-
ІІІ
-
-
-
Vespertilio murinus L. 1758
Кажан двоколірний
-
-
ІІ
-
-
-
Ряд Хижі звіри (Carnivora)
Felis sylvestris (Schreber. 1775)
Кіт лісовий
I
-
ІІ
-
-
-
Meles meles L. 1758
Борсук
II
-
ІІІ
-
-
-
Vormela peregusna (Güldenstädt. 1770)
Перев'язка
II
-
ІІ
-
-
V
Mustela erminea L. 1758
Горностай
-
-
ІІІ
-
-
-
Mustela nivalis L. 1766
Ласка
-
-
ІІІ
-
-
-
Martes foina  (Erxleben. 1777)
Куниця кам'яна
-
-
ІІІ
-
-
-
Mustela eversmanii (Lesson. 1827)
Тхір степовий
III
-
ІІ
-
-
-
Mustela putorius L. 1758
Тхір звичайний
-
-
ІІІ
-
-
-
Mustela lutreola L. 1761
Норка європейська
II
-
ІІ
-
-
-
Lutra lutra L.
Видра
II
-
ІІ
-
-
V
Ряд Ластоногі (Pinnipedia)

1
2
3
4
5
6
7
8
Ряд Китоподібні (Cetacea)
Tursiops truncatus (Montagu. 1821)
Афаліна
III
-
ІІ
-
-
-
Phocaena phocaena  L. 1758
Морська свиня
I
-
ІІ
-
-
K
Delphinus delphis L. 1758
Дельфін-білобочка
IV
-
ІІ
-
-
-
Ряд Парнокопитні (Artiodactyla)
Sus scrofa L. 1758
Свиня дика
-
-
ІІІ
-
-
-
Capreolus capreolus L. 1758
Козуля
-
-
ІІІ
-
-
-
Ряд Зайцеподібні (Lagomorpha)
Lepus europaeus (Pallas. 1778)
Заєць
-
-
ІІІ
-
-
-
Ряд Гризуни (Rodentia)
Arvicola terrestris L. 1758
Полівка водяна
III
-
-
-
-
-
Nannospalax leucodon (Nordmann, 1840)
Сліпак білозубий
II
-
-
-
-
I
Spermophilus suslicus (Güldenstädt. 1770)
Ховрах крапчастий
-
-
ІІ
-
-
-
Cricetus cricetus L. 1758
Хом'ячок звичайний
-
-
ІІ
-
-
-

Примітка: Категорії Червоної книги України: І – зникаючі; ІІ -  види,  яким  загрожує  небезпека; ІІІ – рідкісні; ІV – невизначені. Європейський Червоний список: E – зникаючі види,  які знаходяться під загрозою зникнення, їхнє збереження маловірогідне,  відновлення неможливе без здійснення спеціалізованихих заходів; R - рідкісні види, популяції яких невеликі, але в даний час не віднесені до категорій "зникаючі" або "види, яким загрожує небезпека", хоча їм і загрожує небезпека; К * - категорії видів, які  в найближчі час, ймовірно, будуть віднесені до вищезазначених категорій; V - вразливі види, які в найближчий час можуть бути віднесені до категорії "зникаючі", якщо йнадалі будуть продовжувати діяти фактори, які впливають на їх стан. МСОП (IUCN):зниклий (Extinct, EX); зниклий в природі (Extinct in the Wild, EW); знаходиться під критичною загрозою (Critically Endangered, CR); знаходиться під загрозою (Endangered, EN); вразливий (Vulnerable, VU); близький до загрозливого стану (Near Threatened, NT); знаходиться під невеликою загрозою (Least Concern, LC); відомості недостатні (Data Deficient, DD); недосліджений (Not Evaluated, NE). Br. – Бернска конвенція: II - види, занесені до Додатку II (підлягають особливій охороні); III - види, занесені до Додатку III (підлягають охороні). Bn - Бонська конвенція: I - види, занесені до Додатку I  (зникаючі мігруючі види);  II - види, занесені  до  Додатку II  (мігруючі  види,  які  потребують  охорони); * - види, включені до Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA). Bi - Європейська директива 79/409 від 1979 р.: I - види, віднесені до I категорії охорони; II - види, віднесені до II категорії охорони.

      Для збереження рідкісних і зникаючих видів тварин співробітниками ДБЗ протягом року проводиться моніторинг за цими видами, данні якого використовуються для підготовці відповідних розділів «Літопису природи» заповідника.

     Також, встановлюються спеціальні режими природокористування. Так, категорично заборонено знаходження сторонніх осіб в заповідній зоні, відвідування якої дозволяється лише за наявністю перепусток. Наприклад, кількість рибалок, які мають право перебувати у заповідній зоні обмежено і складає, на цей час 305 осіб, які мають особисті перепустки, що видаються адміністрацією заповідника. За наявністю компенсаційних коштів від збитків, які були нанесені іхтіофауні під час проведення днопоглиблюваннях робіт на акваторії ДБЗ, було б доцільним побудування міні-заводів по розведенню осетрових видів риб, популяції яких перебувають зараз в край пригніченому стані. Досвід побудування аналогічних заводів за кордоном показує на їх доцільність та ефективність. Також, одним з заходів є відновлення існуючих водотоків в плавнях, які з часом заростають рослинністю, замулюються та захламлюються падаючими деревами.

   Для охорони місць скупчення та гніздівлі птахів введено спеціальний режим відвідування окремих водойм, де забороняється знаходження човнів з людьми ближче ніж 500 м до таких місць. З відновлюваних заходів, співробітниками заповідника в минули роки проводилось заходи з приваблювання окремих видів птахів на гніздування на території ДБЗ, шляхом побудови штучних гнізд (для орлана-білохвіста, крячка білощокого).

Виконавці:
науковий співробітник ДБЗ, іхтіолог Балацький К.Л.
науковий співробітник ДБЗ, герпетолог Матвєєв А.С.
молодший науковий співробітник ДБЗ, орнітолог Яковлєв М.В.